شخصی مجروح می شود و دیه اش پرداخت می شود و پس از پنج سال فوت می نماید و کارشناس عوارض تصادف را علت فوت اعلام کرده است. آیا ورثه متوفی استحقاق دریافت دیه فوت دارند؟
شخصی در اثر تصادف شدیداٌ مجروح می شود و دیات او توسط دادگاه تعیین و پرداخت می شود. این شخص پنج سال پس از تصادف فوت می نماید و کارشناس (پزشکی قانونی) عوارض ناشی از تصادف پنج سال پیش را علت فوت اعلام کرده است. آیا با توجه به این که دیۀ جراحات بیش از دیه نفس بوده و نیز اینکه اولیا قبلاً دریافت کرده اند، ورثه متوفی استحقاق دریافت دیه فوت دارند یا خیر؟

باسمه تعالی
1. اگر عرف و عقلا این مرگ را مرتبط به آن جنایت نمی بینند،هر چند از نظر اطباء نتیجه آن باشد، ورثه استحقاق دیه فوت ندارند. 
 2. اگر این مرگ نتیجه عرفی و عقلانی همان جراحت باشد، ورثه استحقاق دیه جراحت نداشته اند و فقط استحقاق دیه فوت دارند.

کد سایت fa8882
طبقه بندی موضوعی دیات