اگر گناهی مثل بدحجابی در جامعه فراگیر شود طوری که جای منکر و معروف عوض شود و تذکر دادن لسانی به افراد عسر و حرج به ما وارد کند طوری که دچار وسواس فکری شویم، آیا واجب تذکر بدهیم؟
اگر گناهی مثل بدحجابی در جامعه فراگیر شود طوری که جای منکر و معروف عوض شود و تذکر دادن لسانی به افراد عسر و حرج به ما وارد کند طوری که دچار وسواس فکری شویم، آیا واجب تذکر بدهیم؟ در مقوله حجاب افراد کثیری از جامعه نوع پوشش خود را جزو فرهنگ و سلیقه خود بدانند، آیا نهی از منکر واجب است؟

باسمه تعالی

1. اگر شرایط شرعی نهی از منکر مثل احتمال تأثیر وجود دارد، امر معروف و نهی از منکر بر شما واجب است تا جایی که عسر و حرج داشته باشد که در این فرض دیگر واجب نیست.

2. اگر واقعا این افراد از حکم شرعی حجاب خبر ندارند و در واقع به منکر بودن رفتارشان آگاهی ندارند، نهی از منکر واجب نیست و در حقیقت در این فرض پسندیده است که نسبت به آگاهی بخشی ایشان اقدام کنید.

کد سایت fa9388
طبقه بندی موضوعی شرایط نهی از منکر