آیا زکات فطره باید به فقیر شیعه پرداخت شود؟
علما و مجتهدین عظام و مراجع معظم تقلید در باب مصرف زکات فطره فرمودند که در مصارف هشتگانه زکات مال مصرف شود کافی است ولی بعضا احتیاط واجب و برخی دیگر احتیاط مستحب آورده اند که به فقیر شیعه پرداخت شود. احتیاط های واجب و مستحب مانع مصرف در مصارف هشتگانه زکات مال می‌شود و یا نمی شود؟

باسمه تعالی

از نظر معظم له مصرف زکات فطره همان مصرف زکات اموال است که از جمله آن مصارف پرداخت به فقرای شیعه است.

کد سایت fa9397
طبقه بندی موضوعی زکات فطره