آیا در غسل هایی که عرفاً مستحب است و در کتب دعا جزو اعمال مستحبی آمده است؛ مانند غسل اول و آخر ماه و... بنا را بر ثبوت استحباب بگذاریم؟
آیا در غسل هایی که عرفاً مستحب است و در کتب دعا جزو اعمال مستحبی آمده است؛ مانند غسل اول و آخر ماه و... بنا را بر ثبوت استحباب بگذاریم؟

باسمه تعالی


1. استحباب و عدم استحباب غسل به حکم شرع ثابت می شود نه به قضاوت عرف و مردم.

2. در مورد اغسال تا وقتی مقلد احراز نکرده که شرعاً مستحب است نمی تواند بنا بر ثبوت استحباب بگذارد.

3. همین که در رساله های عملیه یا کتب فقهی غسل مورد نظر جزو اغسال مستحب شمرده شده باشد، برای احراز مکلف کافی است.

کد سایت fa9399
طبقه بندی موضوعی اغسال