اگر پدر انسان به خمس اعتقادی نداشته باشد مالی که به ارث می رسد آیا واجب است خمسش را بدهیم؟
اگر پدر انسان به خمس اعتقادی نداشته باشد مالی که به ارث می رسد آیا واجب است خمسش را بدهیم؟ اگر باید بدهیم آیا باید با قیمت روز حساب کنیم یا قیمت ساخت قدیم باید حساب کرد؟

باسمه تعالی

1. اگر شک دارد مال ارثی در زمان حیات پدر مشمول خمس شده یا خیر، چیزی بر عهده اش نیست ولی اگر یقین دارد مشمول خمس بود و می داند پدر خمس مزبور را نپرداخته یا شک دارد که پرداخته یا خیر، باید خمس آن مال را بپردازد.

2. باید مال مزبور به قیمت روز ارزش گذاری کند و یک پنجم آن را به عنوان خمس بپردازد.

کد سایت fa9401