بنده حقیر جده ام (مادربزرگ پدرم ) سیده هستند. آیا ما هم سید هستیم ؟آیا به من بگویند سید مشکلی ندارد؟
بنده حقیر جده ام (مادربزرگ پدرم ) سیده هستند. آیا ما هم سید هستیم ؟آیا به من بگویند سید مشکلی ندارد؟

باسمه تعالی

خطاب کردن کسی که از ناحیه مادری به سادات منتسب است، با عنوان سید، اشکال ندارد.

کد سایت fa9410
طبقه بندی موضوعی سهم سادات و انتساب به آنان