آیا شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل دارد؟
آیا شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل دارد؟ و با فرض قبول آن با توجه به اینکه شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی است، آیا این امر تأثیری بر نحوه معاملات افراد با این شرکت ها دارد؟

باسمه تعالی

1. شخصیت حقوقی، هویتی اعتباری و مستقل است و در دایره ای که اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط (یا قوانین و مقررات در فرض حکومت اسلامی) آن را معتبر بشمارد، شرعاً نیز پذیرفته شده است و آثاری زیادی به دنبال دارد از جمله اینکه مالک چیزی شود یا طرف عقود شرعی قرارگیرد یا اینکه یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر می تواند مالک آن را شود.

2. کلیه روابط و مناسبات شرکت های سهامی که از موارد شخصیت های حقوقی هستند، توسط قوانین و مقررات تعیین می شود و به همین میزان شرعاً معتبر است.

کد سایت fa9792
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی شرکت