دست من نجس شده بود و نمی دانم دستم را شستم یا نه. می خواستم بدانم به هر جایی که دست زدم و آن شی خیس بوده نجس شده یا نه؟
دست من نجس شده بود و نمی دانم دستم را شستم یا نه. می خواستم بدانم به هر جایی که دست زدم و آن شی خیس بوده نجس شده یا نه؟

باسمه تعالی

هر جایی که یقین دارید قسمت نجس دست با رطوبت مسری با آنجا برخورد کرده نجس شده است. ولی اگر در برخورد دست با چیزی شک دارید یا در مسری بودن رطوبت هنگام برخورد مشکوک هستید، همه آن موارد محکوم به طهارت هستند. از دقت بیش از حد در این امور پرهیز کنید که وسواس به دنبال خواهد داشت.

کد سایت fa9815
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات