حکم کسانی که از پرداخت سهم خود برای بازسازی تاسیسات فرسوده برج مسکونی خودداری می نمایند که موجب آزار و سلب اسایش زندگی سایر همسایگان می شود، چیست؟
با نام پروردگار ؛ با سلام و ادب در یک برج مسکونی به علت استهلاک تاسیسات ساختمان و بر اساس روال قوانین جاری در کشور ( قانون آپارتمان نشینی مصوب ) بازسازی تجهیزات فرسوده مصوب گردیده است ؛ ولیکن عده ای از تمکین و پرداخت سهم خود خودداری می نمایند از نظر عملی عدم این همکاری موجب آزار و سلب اسایش زندگی سایر همسایگان می شود و همچنین ارزش دارائی ایشان را کاهش می دهد . حکم شرعی برای این افراد که در آن محل نیز زندگی می ککند در این ارتباط چیست ؟ همچنین اگر مابقی افراد بخشی از تعمیرات را انجام دهند و از نتایج آن همین افراد نیز بهره مند شوند و این درحالی باشد که همکاری ننموده اند و افر اد مجری رضایت نداشته باشند ؛ از نظر شرعی حکم در این ارتباط چیست ؟ با احترام

باسمه تعالی

عدم همکاری چنین افرادی  شرعاً حرام است و بعد از انجام تعمیرات به اندازه سهم خود ضامن هستند.