آبی متنجس اول است روی سرامیک می‌ریزد وبه محض ریخته شدن اب روی سرامیک مثل یک لایه می ماند. با این تفاسیر سرامیک که اب روش مثل یک لایه موند میشه متنجس دوم. و بعددست من میره داخل این آبی که مثل یک لایه مونده. دستم میشه متنجس سوم . آیا درست برداشت کردم؟
سلام آبی متنجس اول است روی سرامیک می‌ریزد وبه محض ریخته شدن اب روی سرامیک مثله یه لایه میماند ..با این تفاسیر سرامیک که اب روش مثله یک لایه موند میشهه متنجس دوم..و بعددسته من میره داخل این آبی که مثله ی لایه مونده دستم میشه متنجس سوم ..آیا درست برداشت کردم

باسمه تعالی

1. اگر مقصود از لایه، همان رطوبتی است که در سطح باقی می‌ماند، دست در فرض مذکور متنجس سوم است، زیرا مقدار رطوبت کمتر از آن است که عرف آن را جدای از سرامیک بداند، هرچند در دید دقیق عقلی از هم جدا باشند.
2. اگر مقصود باقی ماندن همان آب است به میزانی که عرف آن را جدای از سطح میداند، دستی که داخل این آب رفته است، متنجس دوم محسوب میشود.

کد سایت fa9876
طبقه بندی موضوعی احکام طهارت|نجاسات و مطهرات