شخصی بی سواد است و مخارج حروف را در نماز به درستی نمی تواند ادا نماید و برای یادگیری آن اقدامی نمی کند یا این که برایش مشقت بسیار دارد. نمازهای این فرد چگونه است؟ زمانی که به حج مشرف شود انجام اعمال مخصوص آنجا (نماز طواف) را چه طور باید عمل نماید؟
شخصی بی سواد است و مخارج حروف را در نماز به درستی نمی تواند ادا نماید و برای یادگیری آن اقدامی نمی کند یا این که برایش مشقت بسیار دارد. نمازهای این فرد چگونه است؟ زمانی که به حج مشرف شود انجام اعمال مخصوص آنجا (نماز طواف) را چه طور باید عمل نماید؟

باسمه تعالی

  اگر حداقل شرایط لازم برای ادای صحیح کلمات مربوط به قرائت را در نماز نتواند تأمین کند، باید هر چه می تواند را تأمین نماید.

   در هنگام تشرف به حج برای نماز طواف چنین شخصی باید، اضافه بر نماز خود، بنابر احتیاط واجب، نایب هم بگیرد.

 

کد سایت fa1307 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام حج