آیا اگر در حج تمتع بینی خود به خود خون بیاید کفاره دارد؟
آیا اگر در حج تمتع بینی خود به خود خون بیاید کفاره دارد؟

باسمه تعالی
خون ریزی غیر عمدی در حال احرام موجب کفاره نیست.

کد سایت fa1773 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام حج