آیا سال خمسی باید قمری باشد یا شمسی هم کفایت می کند؟
آیا سال خمسی باید قمری باشد یا شمسی هم کفایت می کند؟

باسمه تعالی

مکلف برای محاسبۀ سر سال خمسی خود می تواند از سال قمری یا شمسی استفاده کند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که سال قمری در نظر بگیرد.

کد سایت fa1873
طبقه بندی موضوعی تعیین سال خمسی