اگر در هنگام طواف شخص نداند دور چندم طواف است و با روحانی یا با گروه پیش برود، طوافش صحیح است؟
اگر در هنگام طواف شخص نداند دور چندم طواف است و با روحانی یا با گروه پیش برود، طوافش صحیح است؟

 

باسمه تعالی

اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa2267
طبقه بندی موضوعی احکام حج