لطفاً حکم منکر خمس را بیان فرمایید؟
لطفاً حکم منکر خمس را بیان فرمایید. کسی که در مجله و یا کتابی بنویسد: "خمس نه از ضروریات دین است و نه ضروریات مذهب و منکرآن نه از اسلام خارج می شود و نه از مذهب شیعه؛ چون این مسأله از اوائل اسلام اختلافی بوده است و در مذهب شیعه اختلاف به حدی است که ۱۵ قول وجود دارد و یکی از اقوال این است که خمس در این زمان واجب نیست»

باسمه تعالی

اصل خمس از ضروریات است و قرآن کریم به آن صراحت دارد؛ هرچند در مورد متعلّق خمس اختلافاتی بین مذاهب اسلامی وجود دارد. از نظر شیعه ارباح مکاسب متعلّق خمس است و اگر برخی از فقهای شیعه پرداخت آن را در زمان غیبت لازم ندانسته باشند، به دلیل اخبار تحلیل خمس است؛ یعنی آن ها نیز معتقدند خمس واجب است، اما امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ برای تسهیل امر شیعه پرداخت آن را در این دورۀ زمانی لازم ندانسته اند. البته این رأی از نظر معظم له باطل است و اخبار تحلیل چنین مدلولی ندارد.

با این وصف، کسی که اصل خمس را با توجه به این امور انکار کند و توجه داشته باشد که این انکار مستلزم انکار قرآن کریم است، مرتد خواهد بود و گرنه گمراهی است که باید هدایت شود.

 

کد سایت fa235
طبقه بندی موضوعی ارتداد