پول زیادی را گم کرده ام. یک جا مقداری پول پیدا شده که حدس می زنم پول من باشد. آیا می توانم آن پول را بردارم؟
پول زیادی را گم کرده ام. یک جا مقداری پول پیدا شده که حدس می زنم پول من باشد. آیا می توانم آن پول را بردارم؟

باسمه تعالی

تا زمانی که اطمینان نکرده اید که پول همان پول شما است، نمی توانید به عنوان اینکه مال شما است، در آن تصرف کنید و باید به احکام لقطه (مال پیدا شده) دربارۀ آن عمل کنید.

کد سایت fa2445
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی