طلبه ای پیش از ورود به طلبگی گناهان کبیره مرتکب می شده و بعدا توبه نموده و دیگر مرتکب نمی شود. لکن بعض دوستان و آشنایان وی از گذشته و گناهان وی اطلاع دارند. از نظر حضرت عالی معمم شدن برای چنین شخصی جایز است؟
محضر مبارک حضرت آیت الله تهرانی سلام علیکم طلبه ای پیش از ورود به طلبگی گناهان کبیره مرتکب می شده و بعدا توبه نموده و دیگر مرتکب نمی شود. لکن بعض دوستان و آشنایان وی از گذشته و گناهان وی اطلاع دارند. از نظر حضرت عالی معمم شدن برای چنین شخصی جایز است؟

باسمه تعالى
اگر از نظر علمی و اخلاقی صلاحیت معمم شدن را دارد و بر این امر مفسده ای مثل تحقیر یا تضعیف روحانیت مترتب نمی شود، معمم شدن وی بلا مانع است.

کد سایت fa2596
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه