از پدرم ارثی به مادرم رسید که مادرم آن را خرج نکرد. بعد از فوت مادرم، نسبت سهم برادران و خواهران از این پول چقدر است؟
از پدرم ارثی به مادرم رسید که مادرم آن را خرج نکرد. بعد از فوت مادرم، نسبت سهم برادران و خواهران از این پول چقدر است؟

باسمه تعالى

ارث گفته شده ملک مادر بوده است و پس از مرگ وی مثل سایر اموال مادر بین ورثۀ او تقسیم می شود و سهم ارث پسر دو برابر دختر است.

کد سایت fa2807
طبقه بندی موضوعی احکام ارث|ارث زن و شوهر