آیا می‌توان برای هر وسیله یا پولی در خانه یک سال خمسی قرار داد؟ به بیان دیگر هر چیزی که یک سال ماند، خمسش داده شود؟
آیا می‌توان برای هر وسیله یا پولی در خانه یک سال خمسی قرار داد؟ به بیان دیگر هر چیزی که یک سال ماند، خمسش داده شود؟

باسمه تعالی

محاسبۀ خمس هر مالی به صورت جداگانه اشکال ندارد. بنابراین اگر یک سال از زمان به دست آوردن یک مال بگذرد و چیزی از آن باقی بماند، خمس باقی مانده باید پرداخت گردد.

 

کد سایت fa3205