آیا گوسفندی را که به علت پوشاندن سر در عمره مفرده قربانی میکنم تا به فقرا بدهم، می توانم خودم یا اعضای خانواده‌ام از جگر یا پاچه‌اش بخوریم؟
آیا گوسفندی را که به علت پوشاندن سر در عمره مفرده قربانی میکنم تا به فقرا بدهم، می توانم خودم یا اعضای خانواده‌ام از جگر یا پاچه‌اش بخوریم؟

باسمه تعالی

خیر، نمی توانید بخورید.

کد سایت fa3240
طبقه بندی موضوعی احکام حج