اگر کسی در آموزشگاه موسیقی به عنوان منشی کار می کند که هم آهنگ غیر لهوی مثل سرود آموزش می دهند و هم آهنگ لهوی، تکلیف چیست؟
اگر کسی در آموزشگاه موسیقی به عنوان منشی کار می کند که هم آهنگ غیر لهوی مثل سرود آموزش می دهند و هم آهنگ لهوی، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

انجام کار های منشی گری اشکال ندارد و اجرت آن حلال است. همچنین مشارکت در آموزش موسیقی حلال نیز جایز است و حق الزحمه آن نیز حلال است. اما مشارکت در آموزش موسیقی حرام، جایز نیست و اجرت آن حرام است.

 

کد سایت fa5529