فردی در دوران جوانی به مدت چهار یا پنج روز در باغ کسی با اجرت معین کارگری کرده است؛ مثلاً با بیل زمین را شخم زده و مانند آن. آیا همین روز می تواند روز خمس او محسوب شود؟ اگر چنین است، آن وقت روز شروع را مبنا قرار دهد یا روز دریافت اجرت را؟
فردی در دوران جوانی به مدت چهار یا پنج روز در باغ کسی با اجرت معین کارگری کرده است؛ مثلاً با بیل زمین را شخم زده و مانند آن. آیا همین روز می تواند روز خمس او محسوب شود؟ اگر چنین است، آن وقت روز شروع را مبنا قرار دهد یا روز دریافت اجرت را؟

باسمه تعالی

بله همان روز دریافت اولین اجرت از این کار را سر سال خمسی خود قرارد دهد.

کد سایت fa5801
طبقه بندی موضوعی تعیین سال خمسی