برخی از فقها ـ حفظهم الله ـ دفن میت کافر را حرام می دانند. در این صورت چه کار کنند؟ مثلاً باید جنازه را برد و در بیابان انداخت یا می شود چالش کرد؟
برخی از فقها ـ حفظهم الله ـ دفن میت کافر را حرام می دانند. در این صورت اگر مسلمانان باشند با بدن یک کافر مرده برخورد کنند، باید با آن چه کار کنند؟ مثلاً باید جنازه را برد و در بیابان انداخت یا می شود چالش کرد؟

باسمه تعالی

احترام به میت کافر جایز نیست. از این رو غسل دادن یا کفن کردن وی حرام است، ولی دفن وی حرمت ندارد؛ هر چند احتیاط واجب در ترک آن است؛ البته حتی با فرض حرمت دفن، اگر چاره ای جز دفن نباشد؛ مثلاً رها کردن بدن وی به حال خود، باعث ایجاد و انتشار بیماری در بین مردم  شود، دفن یا دور کردن بدن از آن مکان، برای جلوگیری از ضرر به مردم واجب است. مقصود از دفن در این فرض، چال کردن زیر زمین است نه دفن اصطلاحی که آداب و شرایط شرعی دارد.

کد سایت fa6134
طبقه بندی موضوعی احکام اموات