راننده‌ای با ماشینی کار می‌کند که متعلق به صاحب کار است و او این ماشین را از مال حرام تهیه کرده است. در این صورت دستمزدی که راننده از صاحب کار بابت کار با ماشین می‌گیرد، چه حکمی دارد؟ اگر صاحب کار با این ماشین علاوه بر حمل مسافر، قاچاق سوخت نیز انجام دهد، دستمزدی که راننده برای رانندگی این ماشین دریافت می کند، چه حکمی دارد؟
راننده‌ای با ماشینی کار می‌کند که متعلق به صاحب کار است و او این ماشین را از مال حرام تهیه کرده است. در این صورت دستمزدی که راننده از صاحب کار بابت کار با ماشین می‌گیرد، چه حکمی دارد؟ اگر صاحب کار با این ماشین علاوه بر حمل مسافر، قاچاق سوخت نیز انجام دهد، دستمزدی که راننده برای رانندگی این ماشین دریافت می کند، چه حکمی دارد؟ آیا این کار اعانه بر اثم است؟

باسمه تعالی

1. دستمزدی که راننده بابت کارهای مشروع و قانونی مانند رانندگی و حمل مسافر می گیرد، حلال است.

2. در جایی که علاوه بر کارهای مشروع و قانونی، کالای قاچاق حمل می کند، هم کار حرام انجام داده است و هم دستمزد دریافتی اش حرام است.

کد سایت fa6212