آیا می توان سال خمسی را به سال میلادی قرار داد؟
آیا می توان سال خمسی را به سال میلادی قرار داد؟

باسمه تعالی

بله می توان برای سال خمسی، سال میلادی را در نظر گرفت.

کد سایت fa6936
طبقه بندی موضوعی تعیین سال خمسی