برای انجام کاری غیر حرام با پدر مشورت کردیم و در جواب گفتند اگر انجام دهی، راضی نیستم. به دور از اطلاع اش آن کار غیر حرام را انجام دادم. آیا مرتکب فعل حرام شدم؟
برای انجام کاری غیر حرام با پدر عزیزمان صلاح و مشورت کردیم و در جواب به ما گفتند که اگر این کار را انجام دهی، راضی نیستم. من برای حفظ احترام و حرمت پدر عزیزم و اینکه از دست حقیر ناراحت نشود، به صورت مخفیانه و به دور از اطلاع اش آن کار غیر حرام را انجام دادم. آیا مرتکب فعل حرام شدم؟

باسمه تعالی

در صورتی که قبل از انجام کار مطمئن بودید که پدرتان در آینده از این کار مطلع نمی شود و یا اگر بعد از انجام کار اطلاع پیدا کند، دیگر ناراحت نخواهد شد، کارتان حرام نبوده است اما در صورتی که می دانستید یا احتمال عقلائی می دادید، مطلع می شود و ناراحت می گردد، کارتان جایز نبوده است.

کد سایت fa7507
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین