کاغذی در کوچه پیدا شده است که مربوط به انتقال آب است و صاحب آن کاغذ مرده است، آیا باید آن کاغذ را به ورثه داد؟
کاغذی در کوچه پیدا شده است که مربوط به انتقال آب است و صاحب آن کاغذ مرده است، آیا باید آن کاغذ را به ورثه داد؟ ما فقط آدرس داماد را داریم. آیا اگر برای او بفرستیم کافی است؟ اگر ورثه را نمی شناسیم به داماد بدهیم کافی است؟ از آن قضیه سال ها گذشته است، چه وظیفه ای داریم؟

باسمه تعالی

1. اگر کاغذ مزبور هنوز اعتبار و ارزش دارد، یا هر چند  با گذشت زمان آن کاغذ اعتبار و ارزش ندارد، ولی احتمال دارد که ورثه با اطلاع از آن بتوانند به حق خود برسند، باید آن کاغذ را به ورثه تحویل دهید و اگر ورثه را نمی شناسید یا در دسترس نیستند، باید تا زمانی که اعتبار و ارزش آن باقی است یا احتمال استفادۀ ورثه از آن وجود دارد، به امانت نگه دارید.

2. اگر داماد از جهت رساندن این کاغذ به وارثان مورد اعتماد است، می توانید کاغذ را به وی تحویل دهید تا به وراث برساند.

3. در خصوص مورد سؤال که سال ها از قضیه گذشته است، اگر در گذشته با وجود آگاهی از حکم شرعی مسأله، کوتاهی کرده بودید، مرتکب معصیت شده اید و باید توبه کنید و اگر کوتاهی شما موجب خسارتی به ورثه شده است، ضامن هستید و باید جبران کنید و اگر کاغذ مزبور همچنان ارزش و اعتبار دارد، الآن نیز باید به آنچه در بند 1 گفته شد، عمل کنید ولی اگر با گذشت زمان آن کاغذ اعتبار و ارزش ندارد و احتمال استفادۀ ورثه نیز وجود ندارد، الآن وظیفۀ خاصی ندارید.

کد سایت fa7564
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی