آیا جایز است در ساخت یا تعمیر آموزشگاه موسیقی به عنوان اجیر کار کرد؛ مثلاً درب ورودی برای آن نصب کرد؟
آیا جایز است در ساخت یا تعمیر آموزشگاه موسیقی به عنوان اجیر کار کرد؛ مثلاً درب ورودی برای آن نصب کرد؟

باسمه تعالی

این کار حرام نیست.

کد سایت fa7775
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره