در وضعیت فعلی (شیوع ویروس کرونا) اگر قانون بعض مشاغل را منع کند، آیا مستأجرها باید اجرت با شرایط فعلی را باید بدهند یا اجرت طبق قرارداد قبلی؟
در وضعیت فعلی (شیوع ویروس کرونا) اگر قانون بعض مشاغل را منع کند، آیا مستأجرها باید اجرت اماکن اجاره ای را بدهند؟ آیا اجرت با شرایط فعلی را باید بدهند یا اجرت طبق قرارداد قبلی؟ اگر منع قانونی برای کسب خاصی نباشد اما کار نیست یا به ندرت کار می شود، آیا مستأجر باید عین قرارداد قبلی اجرت را بدهد یا طبق شرایط موجود؟ آیا هر وقت توانست و به هر مقدار تمکن داشت، باید اجرت دهد؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال (شیوع ویروس کرونا) باید اجرت تعیین شده در قرارداد اجاره پرداخت شود و فرقی نیست بین اینکه قانون کسب و کار خاصی را موقتاً تعطیل کرده باشد یا رونق آن کسب و کار از بین رفته باشد.

2. مقدار اجرت تعیین شده در عقد اجاره دینی است بر ذمۀ مستأجر که در صورت تمکن مالی از پرداخت آن، باید آن را طبق مفاد قرارداد به موجر بپردازد. بنابراین اگر مستأجر توان پرداخت ندارد، موجر موظف است به او مهلت دهد و بر مستأجر نیز واجب است در اولین فرصتی که تمکن از پرداخت پیدا کرد، اجرت را بپردازد.

3. اگر قانون مانع کسب و کار شده باشد، بیت المال ضامن خسارت محسوب شود؛ هرچند به دلیل ضرورت یا مصلحت، این منع قانونی، جایز یا واجب بوده باشد.

کد سایت fa7998
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره