فردی وارد مدرسه علمیه می شود بعد دو سه سال که درس خوانده و پایبند به درس و لوازم آن بوده می خواهد خارج شود آیا شرعاً می توان هزینۀ این مدت اعم از شهریه و غیره را از او پس گرفت؟
فردی وارد مدرسه علمیه می شود بعد دو سه سال که درس خوانده و پایبند به درس و لوازم آن بوده می خواهد خارج شود آیا شرعاً می توان هزینۀ این مدت اعم از شهریه و غیره را از او پس گرفت؟ اگر نمی توان ابتدائاً پس گرفت، تحت کدام عنوان فقهی می توان پس گرفت؟ اگر تحت هر عنوانی آن را گرفتند، مبالغ مأخوذه باز وجوه شرعیه است یا منفعت جدیدی است که با مصلحت مسئول مدرسه خرج می شود؟

باسمه تعالی

1. در چنین مواردی نمی توان هزینه های انجام شده را پس گرفت؛ مگر اینکه از ابتدای تحصیل در آن مدرسه چنین تعهدی داده شده باشد.

2. پس گرفتن این هزینه ها و اخذ چنین تعهداتی در ابتدای تحصیل از طلاب ابدا به صلاح طلبه و حوزه های علمیه نیست.

3. اگر بدون اخذ تعهد یاد شده، چنین مبالغی دریافت شده است، باید برگردانده شود

کد سایت fa8464
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه