فردی در حال روزه استمنا می کرده با جهل به اینکه مبطل است. چه حکمی دارد؟ آیا بین روزۀ واجب و مستحب فرقی هست؟
فردی در حال روزه استمنا می کرده با جهل به اینکه مبطل است. حکم نماز و روزه و کفارۀ آن ها را بیان کنید. آیا در احکام مذکور فرقی بین اقسام روزۀ واجب و مستحب هست؟

باسمه تعالی

1. در مورد نماز باید نمازهایی را بدون غسل جنابت خوانده، قضا کند.

2. در مورد روزه، اگر جاهل* قاصر بوده، کفاره و قضا بر عهده اش نیست و در این حکم فرقی بین انواع روزه وجود ندارد. اما اگر جاهل مقصر باشد هم قضا و هم کفاره دارد.


* جاهل قاصر کسی است که حکم را نمی دانسته و در ندانستن خود کوتاهی نکرده است؛ مثلاً کسی که به هیچ وجه احتمال نمی داده استمنا مبطل روزه باشد و به همین جهت اصلاً دنبال حکم نرفته است، جاهل قاصر محسوب می شود.

کد سایت fa7777
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه