بنده هریک از واحد ها را به صورت بیع سلف به خریداران پیش فروش می نمایم و مبلغ کل قرارداد را نقدی و فی المجلس از خریدار اخذ می نمایم. آیا عقد منعقده به لحاظ شرعی صحیح و نیز لازم الوفا می باشد؟
بنده سازنده برج و ساختمان می باشم. هریک از واحد ها را به صورت بیع سلف به خریداران پیش فروش می نمایم و مبلغ کل قرارداد را نقدی و فی المجلس از خریدار اخذ می نمایم. بدیهی است که مطابق عرف بازار و همانند همه برج ها و ساختمان های پیش فروش شده، هر یک از واحد های این برج نیز، دارای ابعاد و مساحت های متفاوت و دارای منظره و ویژگی های مختلف و متمایزی بوده و واحدها، مشابه هم نبوده و هر یک از واحدها دارای قیمت های متفاوتی نیز می توانند می باشند. آیا عقد منعقده ذیل که با هر یک از خریداران منعقد می گردد، به لحاظ شرعی صحیح و نیز لازم الوفا می باشد: فیمابین فروشنده .... و خریدار .... عقد بیع سلف،جهت پیش فروش واحدی برای ساخت، با متراژ و مساحت و ابعاد ... ،منظره و ویو ..... و دارای ویژگی ..... و به قیمت تمام شده .... به فروش می رسد. تاریخ تحویل ساختمان نیز ۵/ ۵/ ۱۴۰۳ می باشد. ثمن بیع سلف فوق نیز به صورت نقد و فی المجلس به مبلغ .... تومان، توسط خریدار به حساب فروشنده پرداخت گردید.

باسمه تعالی

در حدی که در سؤال آمده است، قرارداد مزبور شرعاً بلا مانع است.

کد سایت fa9403