آیا کسی که می گوید قرآن کلام پیغمبر است کافر و نجس است؟
آیا کسی که می گوید قرآن کلام پیغمبر است کافر و نجس است؟

 باسمه تعالی
اگر این مطلب را به عنوان یک سوال یا شبهه مطرح می کند یا احتمال می دهید که منظورش از این ادعا، بیان سوال یا شبهه است، حکم به ارتداد نمی شود.

کد سایت fa2306
طبقه بندی موضوعی ارتداد