کسی که دین اسلام را قبول می کند ولی عمداً نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد. این واجبات شرعی را انکار نمی کند ولی عمداً و عناداً انجام نمی دهد. آیا این شخص کافر محسوب می شود و نجس است؟
کسی که دین اسلام را قبول می کند و خودش را مسلمان حساب می کند ولی عمداً نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد، در حال مستطع بودن به حج نمی رود و ... . این واجبات شرعی را انکار نمی کند، می داند که این ها واجب است ولی عمداً و عناداً انجام نمی دهد. آیا این شخص کافر محسوب می شود و نجس است؟

باسمه تعالی

چنین فردی از نظر فقهی مسلمان است و احکام کافر مانند نجاست بدن را ندارد؛ هرچند به دلیل رعایت نکردن تکالیف شرعی واجب و حرام، فاسق محسوب می شود.

کد سایت fa6026