فروش اجزاء خوک به غیر مسلمان چه حکمی دارد؟
در یک فروشگاه مشغول به کارم. اکثر مشتری هایمان غیر مسلمان هستند. این فروشگاه محصولات ویتامینه را به صورت کپسول می فروشد. به تازگی متوجه شده ام که این کپسول ها از گوشت خوک درست شده اند. حال می خواهم بدانم آیا این کار حرام است؟ درصورت صحت، آیا می بایست این شغل را رها کنم؟

باسمه تعالی

1. اگر اجزاء خوک در فرایند تولید این کپسول استحاله شود، یعنی مادۀ اولیه به ماده ای کاملاً متفاوت تبدیل شود، پاک و حلال خواهد بود و فروش آن به مسلمان و غیر مسلمان جایز است.

2. اگر استحاله نشده باشد، فروش آن به کسانی که خوک را حلال می دانند، مانند مسیحیان، جایز است.

3. بر فرض عدم استحاله، اگر شک دارید خریدار مسلمان است یا نه، فروش آن جایز نیست.